Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 7086/17/VII/P z dnia 05 grudnia 2017 roku ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2018 roku.

I. Zamawiający

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81- 382 Gdynia

II. Organizator konkursu

Podmiotem przygotowującym konkurs oraz wykonującym czynności z nim związane, z wyłączeniem czynności wyraźnie zastrzeżonych w ustawie na rzecz innych podmiotów, oraz uprawnionym do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, jest:

Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni
ul. Olimpijska 5/9
81- 538 Gdynia

III. Podstawa i forma konkursu

Otwarty konkurs ofert przeprowadzony będzie na podstawie art.4 ust.1 pkt.17 oraz art.11 ust. 2 w zw. z art.13 ustawy z 24 kwietnia 200 3 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w niniejszym konkursie, w całym roku 2017 oraz w roku 2016

1. W ramach niniejszego konkursu dotowane będą przedsięwzięcia przypadające na okres pomiędzy 15 lutym 2018 roku, a 30 czerwca 2018 roku w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży, w tym związana ze szkoleniem organizacja obozów i zgrupowań sportowych, zawodów i rozgrywek sportowych, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym:

L.p./nazwa dyscypliny/kwota przeznaczona na dotacje w 2018 roku na zadania realizowane w okresie pomiędzy 15.02.2018 r., a 30.06.2018 r.
1. Gimnastyka artystyczna – 42.100 zł;
2. Judo – 65.400 zł;
3. Koszykówka – 65.700 zł;
4. Lekka atletyka – 60.800 zł;
5. Piłka nożna – 264.600 zł;
6. Piłka ręczna – 56.400 zł;
7. Piłka siatkowa – 24.700 zł;
8. Pływanie – 58.800 zł;
9. Rugby, w tym rugby 7 – 17.800 zł;
10. Sporty walki – 31.500 zł;
11. Strzelectwo sportowe – 16.600 zł;
12. Sztuka walki – 14.400 zł;
13. Tenis stołowy – 8.100 zł;
14. Żeglarstwo – 178.400 zł.;
15. Pozostałe dyscypliny sportu oraz rekreacja – 39.700 zł.
na łączną kwotę 945.000 zł.

2. Kwoty przeznaczone na dotacje w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

3. Na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nimi dotacje w 2016 roku wydatkowana została na podstawie zawartych 116 umów łączna kwota 1.994.880 zł, w następujących dyscyplinach i podanym zakresie finansowym: gimnastyka artystyczna 90.000 zł; judo 140.000 zł; koszykówka 134.110 zł; lekka atletyka oraz bieg na orientację 115.000 zł.; piłka nożna 490.000 zł; piłka ręczna 130.000 zł; piłka siatkowa 63.000 zł; pływanie i pływanie w płetwach 135.000 zł; rugby i rugby7 39.070 zł; sporty walki 74.000 zł; strzelectwo sportowe 40.000 zł; sztuka walki 34.000 zł; tenis stołowy 22.000 zł; żeglarstwo 380.000 zł; pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja 108.700zł.
4. Na realizację zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży i związane z nim dotacje w 2017 roku została przeznaczona łącznie kwota 2.025.000 zł. Do tej pory wydatkowana została na realizację tego zadania na podstawie zawartych 116 umów łączna kwota 2.022.200 zł w następujących dyscyplinach sportu i podanym zakresie finansowym: gimnastyka artystyczna 88.000 zł; judo 136.700 zł; koszykówka 144.000 zł; lekka atletyka oraz bieg na orientację 124.000 zł.; piłka nożna 540.000 zł; piłka ręczna 120.475 zł; piłka siatkowa 57.500 zł; pływanie i pływanie w płetwach 124.500 zł; rugby i rugby7 38.200 zł; sporty walki 75.000 zł; strzelectwo sportowe 38.500 zł; sztuka walki 32.000 zł; tenis stołowy 19.000 zł; żeglarstwo 382.000 zł; pozostałe dyscypliny sportu i rekreacja 102.325zł.

V. Miejsce, termin i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z obowiązującymi załącznikami wskazanymi poniżej w ust. 2 należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 29 grudnia 2017 r. do godziny 15.oo.
2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty (wymagany skan załączników po podpisaniu przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta zgodnie z KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób ich reprezentujących):
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut,
3) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na rzecz Gminy Miasta Gdyni i gminnych jednostek organizacyjnych,
4) imienny wykaz dzieci i młodzieży – uczestników szkolenia sportowego, będących mieszkańcami Gdyni dotyczący dyscypliny sportu, której dotyczy oferta,
5) wykaz osiągnięć w 2017 roku w zakresie rywalizacji w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży,
6) wykaz kadry szkoleniowej zaangażowanej do szkolenia dzieci i młodzieży wraz z dokumentami potwierdzającymi właściwe kwalifikacje tych osób,
7) harmonogram pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych na okres realizacji zadania,
8) plan startów w zawodach i rozgrywkach, na które organizacja ubiega się o dotację, z wskazaniem nazwy i rodzaju zawodów (rozgrywek), terminu i miejsca, kategorii wiekowej uczestników,
9) dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektu(ów) lub/i pomieszczeń, gdzie prowadzone będą pozalekcyjne zajęcia szkoleniowe w ramach realizacji zadania (np. odpis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, wstępne zgody właścicieli obiektów),
10) w przypadku składania dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o których mowa w pkt 1 wystawionych wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie o aktualnej treści tych dokumentów,
11) oświadczenie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego składane tylko przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(z późn.zm)
12) ankietę Gdyńskiego Banku Danych.
3. Po prawidłowym złożeniu oferty wraz z obowiązującymi załącznikami w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 w terminie do 29 grudnia 2017 r. do godziny 15:00 wygenerowane Potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Przy czym w przypadku składania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Poświadczenie złożenia dokumentu zostanie dokonane na Potwierdzeniu złożenia oferty, przy czym w przypadku złożenia go w ostatnim dniu wskazanego wyżej terminu wpisana zostanie również godzina wpłynięcia.
4. Wzory dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt 3-8 oraz 10-12, stanowią załączniki do Zarządzenia nr 7086/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2018 roku.

VI. Kryteria, zasady i terminy oceny ofert
1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria wraz z przypisanymi do nich wartościami punktowymi:
1) kryteria oceny ustawowej (łącznie można uzyskać do 60 punktów):
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta (ocena opisowa TAK/NIE)
b) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (do 15 punktów),
c) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oraz planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (do 10 punktów),
d) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie (do 30 punktów),
e) analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich, w tym: rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków (do 5 punktów).
2) kryteria oceny dodatkowej (łącznie można uzyskać do 40 punktów):
a) kompleksowość zadania, w tym w szczególności prowadzenie szkolenia w kategoriach wiekowych do młodzieżowca włącznie, wymiar i cykliczność pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych, liczba adresatów – uczestników szkolenia, udział w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży (do 30 punktów),
b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań publicznych oraz osiągnięcia sportowe uzyskane w 2017 r. w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży MSiT – ilość zdobytych punktów (do 10 punktów).
2. Merytorycznemu rozpoznaniu nie będą podlegały oferty podmiotów, które do dnia upływu terminu do składania ofert nie rozliczyły się z Gminą Miasta Gdyni z dotacji uprzednio udzielonych, a których termin do rozliczenia już upłynął lub które zalegają z zapłatą wobec Gminy Miasta Gdyni lub gminnych jednostek organizacyjnych z innych tytułów, a także zalegają z płatnościami z tytułu podatków lub/i składek na ubezpieczenie społeczne.
3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia. Przed wydaniem zarządzenia, Prezydent Gdyni zasięgnie opinii Komisji Oceniającej, złożonej z równej liczby dobranych przez Prezydenta przedstawicieli Gminy Miasta Gdyni oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 01 lutego 2018 roku.
5. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

VII. Zawarcie umowy

Zarządzenie Prezydenta będzie stanowiło podstawę do zawarcia umowy o wsparcie zadania publicznego w roku 2018. Umowy będą zawierane z wyłonionymi w wyniku konkursu oferentami w terminie wskazanym przez Gdyńskie Centrum Sportu.

VIII. Zastrzeżenia i uwagi

1. Dotacje nie mogą być udzielone na:
1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) zakup środków trwałych,
5) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
6) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
7) działalność polityczną lub religijną.
2. Merytorycznie rozpatrywane będą wyłącznie poprawnie sporządzone oferty według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie i niniejszym Ogłoszeniu, złożone wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl oraz złożone w wyznaczonym terminie w formie papierowej Potwierdzenie złożenia oferty.
3. Gmina Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do żądania złożenia przez oferenta lub okazania oryginałów dokumentów, których kopie stanowiły załączniki do oferty oraz w przypadku powzięcia wątpliwości co do aktualności danych zawartych w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, także odpisu z rejestru/wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów wystawionych z aktualną datą.
4. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.