Ogródki działkowe w nowym planie zagospodarowania przestrzennego
Mieszkańcy miasta aktywnie włączają się w proces tworzenia nowego Planu Ogólnego zagospodarowania przestrzennego. Do urzędu wpłynęło już kilkaset wniosków, z których większość dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych. Prace nad planem trwają, a konsultacje społeczne przewidziane są na drugi kwartał 2025 roku.

Mieszkańcy miasta aktywnie włączają się w proces tworzenia Planu Ogólnego

W ostatnich miesiącach mieszkańcy miasta wykazali się dużym zaangażowaniem w proces tworzenia Planu Ogólnego zagospodarowania przestrzennego. Do 10 maja br. do urzędu wpłynęło aż 548 pism z wnioskami, a kolejne nadal napływają. Zdecydowana większość z nich dotyczy uwzględnienia rodzinnych ogrodów działkowych w planie.

Rola i znaczenie Planu Ogólnego dla miasta

Zgodnie z obowiązującą ustawą, dotychczasowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta utraci moc z dniem 31 grudnia 2025 r. Do tego czasu Rada Miasta powinna uchwalić nowy Plan Ogólny, który będzie obejmował cały obszar gminy i będzie miał wiążący charakter zarówno przy sporządzaniu planów miejscowych, jak i przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy.

- W Planie Ogólnym zostaną określone strefy planistyczne, czyli ustalenia dotyczące funkcji terenów oraz parametry zabudowy, a także mogą zostać określone obszary zabudowy śródmiejskiej i obszary uzupełnienia zabudowy – wyjaśnia Iwona Markešić, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta.

Kontrowersje wokół rodzinnych ogrodów działkowych

Jednym z głównych tematów, które wzbudzają emocje wśród mieszkańców i organizacji zrzeszających działkowców, jest kwestia rodzinnych ogrodów działkowych. Obecnie ogrody działkowe nie mają przypisanej strefy w planie, co jest wynikiem decyzji rządu i parlamentu poprzedniej kadencji. W związku z tym, organizacje działkowców apelują o lobbowanie na rzecz zachowania tych terenów w dotychczasowym kształcie i miejscu.

- Ogrody działkowe ujęte zostały w profilach funkcjonalnych innych stref, co jednak nie zadowoliło Polskiego Związku Działkowców. Proponowane przez nich zmiany przepisów dotąd nie zostały uwzględnione przez ustawodawcę – dodaje Iwona Markešić.

Proces tworzenia Planu Ogólnego i konsultacje społeczne

Obecnie miejscy planiści intensywnie pracują nad przygotowaniem projektu Planu Ogólnego. Po jego opracowaniu, dokument zostanie przedstawiony właściwym instytucjom do opiniowania i uzgodnienia. Następnie planowane są konsultacje społeczne, które mają rozpocząć się w drugim kwartale 2025 roku.

- Tryb sporządzania Planu Ogólnego, tj. poszczególne czynności dokonywane przez Prezydenta Miasta, który jest właściwym organem do sporządzenia tego planu, wynika z ustawy. Istotne naruszenie tego trybu może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały uchwalającej plan ogólny – mówi radca prawna Anna Wołejko z Biura Planowania Przestrzennego Miasta. – Projekt planu zostanie poddany konsultacjom społecznym, a ostatecznie przedstawiony będzie do uchwalenia Radzie Miasta.

Perspektywy na przyszłość i zapewnienia władz miejskich

Mimo że Plan Ogólny jest nowym strategicznym dokumentem, władze miasta nie przewidują rewolucyjnych zmian. Polityka planistyczna zawarta w dotychczasowym studium będzie konsekwentnie realizowana, a jej założenia zostaną zweryfikowane w procesie tworzenia nowego planu.

- W planie tym będziemy starać się uwzględniać dotychczasowe przeznaczenie wynikające z obowiązujących planów miejscowych. Zachęcamy mieszkańców do zaangażowania się w proces konsultacji społecznych, który planowany jest w drugim kwartale 2025 r. Będziemy o nim informować – mówi dyrektor Biura.

Więcej informacji na temat Planu Ogólnego można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta.


Na podstawie: Urząd Miasta