Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Kiedy weksel in blanco jest nieważny i dlaczego warto skorzystać z usługi notariusza?

Wekslem in blanco określa się weksel niezupełny, który jest jednym ze sposobów zabezpieczania nieruchomości. Charakteryzuje się on tym, że nie ma uzupełnionego przynajmniej jednego elementu. Elementem tym może być np. data, bądź miejsce dokonania płatności wierzytelności. Jest on traktowany, jako środek pomocniczy, natomiast może zdarzyć się również tak, że nie przyniesie on wierzycielowi żadnego pożytku. 

Dopuszczalność weksla in blanco

Weksel in blanco jest bardzo popularny i stanowi aż 90 procent wszystkich weksli w Polsce. Dzieje się tak, ponieważ powoduje możliwość zabezpieczenia roszczenia, które jeszcze nie zostało utworzone, bądź nie zostało sprecyzowane. W największej mierze wekslami in blanco są weksle własne. Oznacza to, że dłużnik zobowiązuje się spłacić swój dług wierzycielowi przez sumę określoną w wekslu. Podczas wydawania dokumentu, jakim jest weksel in blanco powstaje stosunek umowny między osobą na nim podpisaną, a odbiorcą weksla. Następną czynnością jest uzupełnienie takiego dokumentu. Musi on określać przynajmniej najistotniejsze cechy takiego zobowiązania. 

Kiedy weksel in blanco jest nieważny?

Wiele osób, które zdecydowały się na weksel in blanco zastanawia się, czy jest podstawa prawna do jego unieważnienia. Oczywiście, że taka podstawa jest. Mianowicie, jeżeli weksel został skonstruowany w taki sposób, że brakuje mu konkretnych cech określonych przez ustawę oraz nie był to celowy zbieg stron to weksel w takiej sytuacji będzie nieważny. Podstawowe znaczenie przy unieważnieniu weksla in blanco będzie miał zatem cel oraz zamiar stron, ale również okoliczności, w jakich powstało złożone oświadczenie i zasady współżycia społecznego. 

W przypadku, gdy dojdzie do niezgodnego z porozumieniem wypełnienia weksla in blanco na niekorzyść osoby zadłużonej, to nie dochodzi do sytuacji, że powstaje zobowiązanie o treści, która została wyrażona w wekslu. 

 Dlaczego warto skorzystać z pomocy notariusza?

 Z pomocy notariusza warto skorzystać przede wszystkim dlatego, aby uchronić się od oszustwa, takiego jak możliwość egzekwowania przez wierzyciela większej kwoty do spłaty, niż rzeczywiście była przewidziana, a takie sytuacje często się zdarzają podczas podpisywania weksla in blanco. 

W jaki sposób zmniejszyć ryzyko wystawienia weksla in blanco?

Aby zmniejszyć ryzyko związane z wekslem in blanco należy przede wszystkim wyłączyć możliwość puszczenia weksla w obieg, pamiętać o wypełnieniu jak największej ilości elementów weksla, zażądać, aby pod deklaracją wekslową podpisał się zarówno wierzyciel, jak i dłużnik, zachować swój egzemplarz weksla in blanco, na wekslu wpisać adnotację o deklaracji wekslowej. 

Warto pamiętać również o tym, iż każda osoba, która została podpisana w innym miejscu niż wystawca, automatycznie staje się poręczycielem jego zapłaty. W takiej sytuacji nie ma potrzeby, aby został wystawiony dodatkowy dokument, wystarczający się wyłącznie podpisy osoby poręczającej na wekslu. W ten sposób cała procedura zostaje uproszczona do minimum. 

Informacje zaczerpnięte z http://notariuszgdynia.pl/