Debata o zagospodarowaniu Wzgórza Św. Maksymiliana i Redłowa już 2 lipca
Mieszkańcy Wzgórza Św. Maksymiliana i Redłowa mają okazję wziąć udział w ważnej debacie dotyczącej przyszłości ich dzielnic. Już 2 lipca odbędzie się spotkanie online, podczas którego omówione zostaną propozycje zawarte w projekcie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Spotkanie online dla mieszkańców - dyskusja nad planem zagospodarowania przestrzennego

2 lipca 2024 roku o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie online, na którym mieszkańcy Wzgórza Św. Maksymiliana i Redłowa będą mogli wziąć udział w dyskusji publicznej na temat planu zagospodarowania przestrzennego swoich dzielnic. Spotkanie to jest częścią procesu konsultacji społecznych, który ma na celu zebranie opinii i uwag mieszkańców na temat proponowanych zmian.

Aby uczestniczyć w spotkaniu, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. W dyskusji wezmą udział również radni dzielnicy, którzy będą dostępni do odpowiedzi na pytania i rozwiania wątpliwości mieszkańców.

Gdzie można zapoznać się z projektem planu?

Projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest dostępny do wglądu publicznego w kilku miejscach. Mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentem w Gdynia InfoBox - OBSERWATORIUM ZMIAN przy ul. Świętojańskiej 30 oraz w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni przy ul. Kołłątaja 1. Dodatkowo, plan można znaleźć również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej.

Do 9 lipca br. mieszkańcy mają czas na zapoznanie się z projektem, a do 23 lipca mogą składać swoje uwagi w formie papierowej lub elektronicznej. Jest to ważna okazja, aby wyrazić swoje opinie i sugestie dotyczące przyszłości dzielnic.

Cel planu zagospodarowania przestrzennego

Głównym celem planu jest ustalenie zasad realizacji nowych inwestycji w otoczeniu zabudowy historycznej oraz wprowadzenie zabudowy uzupełniającej na terenach, które można zagospodarować zgodnie z ideą rozbudowy miast "do wewnątrz". Plan ma na celu optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i utrzymanie charakteru obszaru, dla którego zostanie uchwalony.

Jak podkreśla Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, projekt jest konsekwencją ustaleń zawartych w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni" i ma na celu zachowanie charakteru dzielnicy oraz jej zwartej zabudowy, która kształtowała się na przestrzeni lat.

- Wejście w życie planu umożliwi rozwój dzielnic na podstawie szczegółowo opisanych zasad zagospodarowania i zabudowy, uwzględniając jednocześnie zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego - informuje Iwona Markešić, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Kluczowe zmiany w projekcie planu

W projekcie planu przewidziano m.in. niewielkie korekty istniejącego układu ulicznego, które mają na celu optymalne wyznaczenie pasów drogowych. Przykładem jest ul. Norwida, która obecnie częściowo biegnie po terenie spółdzielni mieszkaniowej. Dodatkowo, duży nacisk położono na odwodnienie ulic, aby nie obciążać dodatkowo kanalizacji deszczowej.

Plan zakłada także wprowadzenie układu ulic bez wydzielonych jezdni i chodników, co ma na celu pogodzenie wszystkich uczestników ruchu bez konieczności poszerzania dróg kosztem przyległych działek prywatnych. W projekcie uwzględniono również ważną rolę drzew w środowisku miejskim, które pomagają łagodzić skutki tzw. wysp ciepła.

Opinie lokalnych liderów

Wojciech Ogrodnik, Przewodniczący Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, zachęca mieszkańców do zapoznania się z dokumentem i składania uwag. Podkreśla, że rada dzielnicy zgadza się z koncepcją rozwoju miasta "do wewnątrz", z zachowaniem charakteru dzielnicy i jej zabudowy.

- Miasta nie powinny rozwijać się i pączkować na zewnątrz, bo to tworzy rozliczne problemy, które potem trzeba bohatersko rozwiązywać jak doprowadzanie nowych linii autobusowych itp. Myślę, że kwestia zabudowy punktowej czy centralnej w miejscowych planach zagospodarowania, to niezwykle ważna rzecz. Dalej trzeba by zostawić koncepcję rozwoju czy sprzedaży różnych lokali wolnemu rynkowi. Miasto musi wytworzyć warunki i prawo, aby funkcjonowało to tak, jak chcemy – komentuje radny.

Jest to wyjątkowa okazja, aby mieszkańcy mogli wpłynąć na przyszłość swoich dzielnic i zapewnić, że będą one rozwijały się zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami.


Źródło: UM Gdynia